Právní ujednání Agreement with processing of personal data

Agreement with processing of personal data – kindly find below full Agreement with processing of personal data in English

Obecně

Provozovatelem internetových stránek www.goglobalcare.eu, resp. www.goglobalcare.cz, je společnost Go Global Consulting, s.r.o., IČ: 04658337, se sídlem Václavské náměstí 17, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 251606 (dále jen Společnost). Internetové stránky Společnosti (dále jen Stránky), mají pouze orientační a právně nezávazný charakter (s výjimkou tohoto právního ujednání). Zveřejnění jakýchkoliv údajů na Stránkách nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního poměru mezi Společností a návštěvníkem Stránek, není-li v jednotlivém případě výslovně uvedeno jinak. Pro detailnější informace a právně závazná jednání je nutné kontaktovat vedení Společnosti.

Duševní vlastnictví

Všechny texty, obrázky, zvuky, animace, videa a další součásti těchto Stránek jsou duševním vlastnictvím Společnosti nebo je Společnost oprávněna k jejich užívání na základě smluvního ujednání. Užití, kopírování, distribuce nebo reprodukce obsahu Stránek nejsou vyloučeny, pokud je obsah Stránek k tomu výslovně určen či jde o vlastní soukromé nekomerční účely návštěvníka Stránek v souladu s právními předpisy, při kterém nedochází k porušení práv Společnosti ani jiných osob a návštěvník Stránek uvede zdroj, tedy Stránky. Jiné užití je možné pouze na základě výslovného písemného souhlasu Společnosti.

Odpovědnost

Stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky jiných subjektů. Společnost nepřezkoumává obsah internetových stránek jiných subjektů a nenese odpovědnost za jejich obsah, funkčnost a důvěryhodnost. Společnost neodpovídá za reklamu či propagaci realizovanou jakoukoliv třetí stranou prostřednictvím Stránek. Uvedení odkazu na internetové stránky jiných subjektů nelze považovat za schvalování jejich obsahu, propagaci či doporučení služeb nebo výrobků jiných subjektů. Na Stránkách mohou být informace, které jsou z části poskytované třetí stranou, informace, které mohou obsahovat věcné, technické, typografické či jiné nepřesnosti. Společnost neodpovídá za správnost a úplnost informací na Stránkách a je oprávněna obsah Stránek kdykoli změnit, doplnit nebo aktualizovat bez předchozího informování. Společnost může změnit i informace o svých službách či produktech uvedené na Stránkách. Společnost neodpovídá za jakoukoliv újmu způsobenou v souvislosti s užíváním Stránek nebo použitím informací ze Stránek. Pokud návštěvník Stránek poskytne informace (textové či obrazové) ve formě nápadů, komentářů či návrhů pomocí mechanismů Stránek, návštěvník souhlasí s tím, že jím dobrovolně poskytnuté informace mohou být Společností využívány, distribuovány, zveřejněny či jinak zpřístupňovány a reprodukovány jiným subjektům, pokud právní předpisy nestanoví jinak. Pokud tyto informace mohou být považovány za autorské dílo, automaticky tím poskytuje Společnosti neomezenou nevýhradní licenci ke všem způsobům užití díla bez nároku na autorskou odměnu.

Sociální plugin

Na Stránkách je používán sociální plugin pro sociální síť americké společnost Facebook Inc. Pokud na Stránkách je tento plugin, neznamená to jakékoliv spojení se společností Facebook Inc. K takovému spojení dochází až po výslovném souhlasu, který vzniká kliknutím návštěvníka Stránek na tlačítko „To se mi líbí“.

Podmínky užívání

Návštěvník stránek je povinen užívat tyto Stránky v souladu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy a tímto právním ujednáním. Návštěvník Stránek se v souvislosti s užíváním Stránek zavazuje zejména nezasahovat do bezpečnosti a technické podstaty Stránek, nevyužívat Stránky po zasílání nevyžádaných zpráv a řetězení zpráv, nevytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity, nezasahovat do užívání Stránek jinými návštěvníky a nepokoušet se proniknout na účet jiných návštěvníků, neumisťovat na Stránky viry či jiné poškozující programy a nevkládat pomocí mechanismů Stránek na Stránky informace či dokumenty, které porušují právní předpisy či se příčí dobrým mravům. Návštěvník Stránek bere na vědomí, že v případě užívání těchto Stránek v rozporu se svými povinnostmi či dobrými mravy odpovídá za případnou újmu takovým porušením způsobenou s tím, že Společnost je oprávněna návštěvníkovi Stránek znemožnit přístup na Stránky a odstranit jakoukoli část Stránek, které jsou důsledkem takového porušení.

Zásady ochrany soukromí a zpracování osobních údajů

V této sekci naleznete přehled hlavních principů ochrany soukromí a zpracování osobních údajů, kterými se řídí obchodní společnost Go Global Consulting, s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 046 58 337, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 251606 (dále jen „Společnost“) jako správce.

Společnost zpracovává osobní údaje (tj. veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále také jako „GDPR“) a dalšími relevantními předpisy na ochranu osobních údajů. Zpracování údajů probíhá na území České republiky. Při poskytování služeb ze strany Společnosti může docházet k předávání osobních údajů do třetích zemí mimo Evropskou unii.

Účely zpracování osobních údajů Společností

Našim cílem je Vás tímto informovat zejména o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou našich webových stránek (www.goglobalcare.eu, www.goglobalcare.cz, resp. www.goglobalcare.pl a www.goglobalcare.hr)

Společnost v případě fyzických osob či fyzických osob samostatně výdělečně činných (dále jen „subjekt údajů“) zpracovává manuálně a/nebo automatizovaně, v listinné a elektronické podobě osobní údaje za následujícími účely:

11. Kontaktní údaje

Společnost zpracovává po dobu vyřizování vašeho požadavku osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách v rozsahu údajů v kontaktním formuláři uvedeném, a to na základě oprávněného zájmu a za účelem vyřízení vašeho požadavku.

2. Informační schůzka

Společnost zpracovává po dobu před konáním, v průběhu trvání informační schůzky a dále po dobu stanovenou v souhlasu se zpracováním osobní údaje přihlášených zájemců o účast na informační schůzce v rozsahu uvedeném v registračním formuláři (dotazníku) na webových stránkách na základě uděleného souhlasu a za účelem poskytování informací zájemcům o zprostředkování zaměstnání.

3. Registrace uchazečů o zaměstnání 

Společnost zpracovává po dobu probíhajícího jednání nebo platnosti nabídky pracovní pozice, nejdéle však po dobu 5 let, osobní údaje uchazečů o zaměstnání v rozsahu uvedeném v registračním formuláři (dotazníku) na webových stránkách pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy se zaměstnavatelem a za účelem zprostředkování zaměstnání ze strany Společnosti.

4. Zasílání newsletterů 

Společnost je oprávněna na základě § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, používat elektronickou adresu zákazníků nebo osob, které vyjádřili souhlas, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb Společnosti nebo služeb, které jsou obdobné těm, které zákazníkům již Společnost poskytla. V těchto případech platí, že tak může Společnost činit až do vyjádření nesouhlasu.

5. Příběhy zdravotníků 

na základě oprávněného zájmu a za účelem propagace a prezentace své práce zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, vzdělání, praxe a fotografie svých klientů či bývalých klientů, kteří za tímto účelem vyjádřili souhlas.

6. Užívání sociálních pluginů 

Webové stránky Společnosti obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

– plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Společnost předává osobní údaje svých klientů do třetích zemí mimo Evropskou unii, kterými jsou zejm. Ukrajina, Republika Srbsko, Bosna a Hercegovina, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Bahrajnské království a Stát Katar, a to na základě článku 49 odst. 1 písm. b) GDPR z důvodu, že předání osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy mezi subjektem údajů a Společností jakožto správcem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

Zabezpečení údajů

Společnost chrání osobní údaje, které zpracovává, prostřednictvím technických a organizačních opatření tak, aby nedocházelo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům nebo k jejich jinému zneužití. Společnost si pečlivě vybírá své obchodní partnery, kteří pro Společnost dále zpracovávají některé údaje. Tito zpracovatelé jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nejsou oprávněni využít jim poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jim byly Společností zpřístupněny. Aktuální seznam kategorií příjemců je vždy k dispozici v sídle Společnosti nebo může být subjektům údajů konkrétní seznam týkající se zpracování jejich osobních údajů zaslán na základě jejich žádosti adresované na e-mail: info@goglobalcare.eu. Vyžadují-li to dále právní předpisy, je Společnost povinna některé osobní údaje předat orgánům veřejné moci (např. Policii ČR či jiným orgánům činným v trestním řízení apod.).

Osobní údaje jsou Společností technicky a organizačně zabezpečeny s ohledem na aktuální stav technologií. Společnost používá taková bezpečností opatření, aby, pokud je to možné, nedošlo k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, aby k nim nezískala přístup třetí osoba, nebyly zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření užívaných Společností. Přijatá opatření jsou taktéž pravidelně aktualizována.

Práva spojená s ochranou osobních údajů

  1.  

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje Společnost zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů:

o právo na přístup k osobním údajům – máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás Společnost zpracovává;

o právo na opravu vašich osobních údajů – pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás Společnost zpracovává, jsou nepřesné či neúplné, máte právo Společnost požádat o jejich aktualizaci či doplnění;

o právo na výmaz vašich osobních údajů (právo být zapomenut) – máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou již potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány nebo byly zpracovány protiprávně;

o právo na omezení zpracování vašich osobních údajů – máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud zpracované osobní údaje nejsou přesné, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy;

o právo na přenositelnost vašich osobních údajů – v případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;

o právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů – v případě, kdy Společnost zpracovává osobní údaje z důvodu oprávněného zájmu a pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoliv námitku proti tomuto zpracování.

o právo odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů – v případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat.

Pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 708 37 627, e-mail: posta@uoou.cz, www.uoou.cz.

V případě jakéhokoliv dotazu týkajícího se zpracování Vašich osobních údajů Společností se na nás, prosím, neváhejte obrátit!

Agreement with processing of personal data

Company Go Global Consulting s.r.o. operating under the brand Go Global Care, company register number: 046 58 337, based in Prague 1, Vaclavske namesti 834/17, Postal code 110 00, incorporated in the Commercial Registry administrated by the Municipal Court in Prague, Section C, reference no. 251606 (hereinafter referred to as “the Company“) as the administrator of personal data in compliance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, hereinafter referred to as “the Regulation“) informs you that it will process your personal data manually, automatically, in written and electronic form in range, for purposes, and for legal reasons stated below:

  • In order to carry out the provisions accepted before conclusion of work contract with the corresponding employer, the Company will process the following personal data: name, surname, contact details, date and place of birth, birth number, nationality, education, languages knowledge, work experience, information about health condition, religion, data from criminal record, passport or other ID document data, and photo to provide consultations in process of job arrangement, administration and fulfilment of requirements according to binding legal regulations necessary for work within the European Union and European Economic Area and in third countries outside the European Union: Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kingdom of Bahrain, and State of Qatar, for dealing with the corresponding state authorities related to obtaining documents needed to gain a permit to entry, stay or work, for communication with state authorities, and for purposes of statistics in the period of the ongoing dealings or validity of job offer, but no longer than 5 years. Provision of personal data is not obligatory, however, if you do not grant a permission to their processing, it will not be possible to arrange jobs and to fulfill formal requirements necessary for working abroad.

    In compliance with the above, the Company can transfer your personal data as necessary especially to potential employers, public authorities, or other recipients of personal data whose regularly updated list is available at the premises of the Company and can be provided upon request. The Company explicitly informs you that for the above-mentioned purposes your personal data may be transferred also to third countries outside the European Union, particularly to employers and public authorities in Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kingdom of Bahrain, and State of Qatar. The transfer of personal data into the third countries is carried out in compliance with Article 49, Par. 1, Letter b) of the Regulation. It is indispensable for carrying out the contract between you as the data subject and the Company as the data administrator or for carrying out the provisions accepted before conclusion of contract on your request.
  • If you grant the consent, the Company will further process your personal data: name, surname a contact details (address, e-mail, telephone number), for a period no longer than 5 years since granting of the permission to process personal data for the following purposes:
    1. I agree with processing of personal data you grant the Company a permission to do so in order to offer business and services, or advertisement and marketing activities including mainly, but not exclusively distribution of information about work destinations, new job offers, etc.
    2. I agree with processing of personal data you grant the Company a permission to do so in order to organize specialised courses, trainings, and other educational activities.Provision of personal data is not obligatory, however, if you do not grant a permission to their processing, it will not be possible to use them for the above-mentioned purposes. You can completely or partially withdraw a previously granted permission to process personal data at any time by a letter delivered to the premises of the Company or via e-mail: info@goglobalcare.eu

I confirm that I was informed about my rights related to the processing of personal data stated on https://www.gglobalcare.eu/terms, that I understand the above-mentioned facts, that the data I provided are accurate, complete and true, and that I will notify the Company about any change of these personal data.